Избери
категория

( 0 Отзив )

Обучение и развитие на надарени и талантливи ученици

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

  • Понятията „надареност“, „талант“ и „гениалност“.
  • Особености на надарените и талантливите ученици.
  • Биологизаторски и социално-психологически подходи за обяснение на надареността и таланта на учениците.
  • Трудности при идентифицирането на надарените и талантливите ученици.
  • Методи за изследване и специални програми за обучение и възпитание на надарени и талантливи ученици.

АНОТАЦИЯ

Надарените и талантливите ученици са своеобразни, многообразни и неповторими. Характеристиките им се обуславят от техния пол, възраст, произход, способности, темперамент, мотивация, самооценка, интереси, стил на учене и общуване.
В обучението се акцентира на взаимовръзката между дарбите, заложбите и предразположеностите на учениците с методите за тяхното мотивиране, обучение и възпитание. Разкриват се особеностите на надарените и талантливите ученици, както и начините за тяхното изследване, диагностициране и обучение.
Специално внимание се обръща на практико-приложните аспекти на учебно-възпитателната работа с даровитите ученици.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Учители, директори, зам.-директори, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели – цели педагогически екипи.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

12 Обучения

Проф. д-р на педагогическите науки Стойко Иванов е утвърден и разпознаваем авторитет в областта на образованието и развитието на педагогическите специалисти. Към момента е преподавател във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на повече от 200 публикации свързани с педагогическото общуване, психологическото консултиране и др. Член е на Съюза на учените, Дружество на психолозите в България и Асоциацията на професорите от славянските страни. Участва в многобройни национални конгреси, проекти и семинари по психология и педагогика. Обученията, които провежда са широки по обхват и разнообразие от теми. Отличават се с добре структурирана и богата теоретична рамка, съчетана с множество практически насоки и идеи за надграждане и усъвършенстване пряката работа на педагогическите специалисти и собственото им професионално израстване. Участници в обученията на проф. Иванов споделят за поднесена по интересен и нестандартен начин полезна информация, практически насоки за дейности и техники, приложими в конкретни ситуации, в професионалния живот на педагогическите специалисти.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели