Избери
категория

( 0 Отзив )

Ученическо портфолио

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

  • Същност на ученическото портфолио. Цел и задачи
  • Видове и модели портфолио. Структура на ученическото портфолио
  • Приложение на ученическото портфолио
  • Идеи и практически насоки за ученическо портфолио
  • Средства за създаване на ученическо портфолио – MS Word, MS Power Point, Sway, Evernote, Wix, Kidblog, Mahara, Easy Portfolio, блог и др.

АНОТАЦИЯ

Основната цел на ученическото портфолио е да подпомогне учениците да формират умения за критична самооценка на собствените си постижения и за себепредставяне. То осигурява лесен достъп до информация за учениците и създава навици и умения за структуриране и представяне на собствената им учебна дейност. Ученикът може да използва своето портфолио при преминаване в друг клас или училище, при кандидатстване за награди, при участие в различни конкурси, при избор на учебен профил, при професионална ориентация. Ученическото портфолиото помага да се мотивират учениците, поощрява активността им, разширява възможностите за обучение и самообучение, формира умения за учене и поставяне на цели, планиране на кариерата. Ученическото портфолио е част и от професионалното портфолио на учителя.

Обучението е насочено към всички педагогически специалисти, които търсят начин да превърнат ученето в нещо повече от усвояване на знания, а именно в развиване на компетентности и формиране на личности. Чрез кратко въведение в теоретичните аспекти на темата, те ще разберат как да формират умения за критична самооценка на собствените постижения на учениците, как да им създават навици за структуриране на учебната им дейност, как да развият умението на ученика за учене и планиране. Ще им бъдат предоставени идеи и практически насоки за създаване на ученическото портфолио с помощта на различни платформи и дигитални инструменти.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Учители, директори, зам.-директори, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели, ръководители ИКТ, треньори по вид спорт, цели педагогически екипи.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

11 Обучения

Адем Зейнев има ОНС Доктор по математика. От 2000 г. до  момента работи на длъжност старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.  В СУ Абланица работи СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.

Подходът му на работа като обучител се отличава с представяне на добре структурирана и полезна теория, в съчетание с конкретни и практични примери, създаване на възможност за диалог с обучаемите и обратна връзка за обучителния процес под формата на въпроси, или различни казуси.

 
0 /5

9 Обучения

Инж. Стефка Дафова има богат, над тридесет годишен стаж в сферата на образованието, на различни длъжности. В момента е зам.-директор в  ПЕГ “Екзарх Йосиф I”, гр. Ловеч и преподава информационни технологии. Като преподавател умее с лекота да предава знания на своите ученици. Тези свои умения пренася и надгражда в ролята си на обучител на педагогически специалисти. В тази роля предава натрупаните знания на обучаемите по интересен и разбираем начин, като цели да имат максимално практическа насоченост по темата. Установява и постоянно поддържа диалог с участниците, като насърчава критичното мислене и активно включване с разсъждения и въпроси по темата. Участници в обучения на инж. Дафова я определят, като изключително подготвен лектор, предоставящ широкообхватна и приложима в пряката работа в училище информация.
0 /5

2 Обучения

Емануела Миликина е учител теоретично и практическо обучение на професионална паралелка. Работила е с ученици от 5-ти до 10- ти клас и с ученици в самостоятелната форма на обучение. Води както вътрешно- квалификационни дейности, така и  обучения като външен лектор . Има бакалавърска степен със специалност "Храни, хранене и диететика”, което разширява компетентността й и обогатява преподавателския й профил. В обученията Емануела успява да говори на разбираем език с различна аудитория и набляга върху практикуването на новите умения. Наясно е, че новата информация изисква време и повторение, за да бъде усвоена. Опитва се да предава на обучаемите търпението си, доброто настроение и желание за научаване на нови неща. За нея обучението не приключва с излизането от залата, тя помага на участниците и при реалното прилагане на наученото в работна среда.  
0 /5

5 Обучения

Пламена Желязкова има повече от 18 години педагогически стаж, от които 6 като директор на училище. Притежава 2 ПКС, магистратура по химия и физика, магистратура по ИТ и допълнителна квалификация по математика. Обученията, които води, протичат динамично и неусетно. Тя ангажира вниманието на участниците чрез акценти върху проблематиката и темите, които се разглеждат, опирайки се на конкретни примери от практиката на обучаемите или нейната собствена. Като обучител се старае да вдъхновява, да мотивира и да подкрепя положителните нагласи у колегите. Участниците споделят, че ползата от нейните обучение е в практическите умения, които развиват, новите идеи, решените казуси, примерните реални образци.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели