Каталог с обучителни програми за педагогически специалисти

Академия „Школо“

I. Дигитални компетентости

II. Социално – емоционално учене

III. Училище и семейство

IV. Позитивна училищна среда и организационна култура

V. Приобщаващо образование

VI. Компетентностен подход и интердисциплинарно учене

VII. Управление на образователните институции

VIII. Учителско развитие

IX. STE(A)M и природни науки

X. Грижа за ученика

XI. Детски градини