Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Школо“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“, „Търговец“), ЕИК 204224132, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Любата“ № 15 от една страна и от друга потребителите и посетителите на Школо, собственост на Дружеството.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на тези Общи условия:

„Школо“ означава интернет страницата:www.shkolo.bg и нейните поддомейни: https://app.shkolo.bg,https://lessons.shkolo.bg,https://vs.shkolo.bg,https://portfolio.shkolo.bg и други подстраници, както и страницата https://shkolo.academy/ 

„Школо Академия“ означава интернет страницата: https://shkolo.academy/ представляваща онлайн каталог за предоставяне на услуги – обучения;

„Потребител“ означава физическо или юридическо лице, което е направило регистрация на Профил и/или има завършено плащане през страницата: https://shkolo.academy/;

„Посетител“ означава физическо лице, което посещава/ползва страницата: https://shkolo.academy/

„Услуга“ на Школо Академия означава достъп до ползване на посочени в страницата: https://shkolo.academy/ услуги срещу заплащане;

„Обучител“ означава всяко лице, посочено в Школо Академия като изпълнител на услугата Обучения и което се е регистрирало като такъв;

„Профил“ по смисъла на тези общи условия означава личният профил на Потребителя и/или Обучителя, създаден при регистрацията му в страницата: https://shkolo.academy/ 

„Обучение“ означава всяка услуга, предоставяна от Школо Академия на Потребителя срещу заплащане по определена тема в каталога на Школо Академия;

„Обучение по календар“ означава всяка услуга, предос

„Страйп“ означава система за електронни разплащания на електронния адрес www.stripe.com.

III. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В ШКОЛО АКАДЕМИЯ

1. Регистрацията на Потребител в Школо Академия е безплатна и е по желание на последния. При извършването на регистрацията Потребителят попълва онлайн формуляр, който изисква следните данни:

1.1. Име и фамилия;

1.2. Потребителско име;

1.3. Адрес на електронна поща (E-mail);

1.4. Парола.

2. След попълване полетата за данни във формуляра за регистрация в Школо Академия, Дружеството изпраща линк с активация на Потребителя на посочения от него адрес на електронната поща за успешно извършване на регистрацията на Профила.

3. При първото записване за Обучение през сайта, в случаите, в които няма направена предварителна регистрация, на Потребителя се създава автоматично профил с автоматично генерирани потребителско име и парола, които се изпращат на посочения имейл.

4. Потребителят може да промени своите данни за достъп по всяко време през своя Профил. 

5. С приемане на настоящите Общи условия лицата, попълнили формуляра за регистрация, дават право на Дружеството и/или служители в същото лица от неговия екип, да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на същото и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо с оглед изпълнението на настоящите Общи условия и спазването на българското законодателство.

6. По своя преценка Дружеството има право да откаже предоставянето на услуги чрез Школо Академия, като откаже регистрация на Профил в нея или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил, включително във всички случаи, при които Потребителят не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за ползване на платформата (например е недееспособен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или поради някаква друга причина няма право да използва платформата или не изпълнява изискванията на закона, платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на трети страни във връзка с предоставяне на Услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Потребителя или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Потребителя.

7. Потребителят носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Потребителят се задължава да не предоставя данни за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Потребителят ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай, Потребителят отговаря за действията на това лице като за свои.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА ШКОЛО АКАДЕМИЯ

8. Школо Академия може да бъде посещавана и разглеждана свободно без регистрация.

9. Потребителите и Посетителите разполагат с възможност да публикуват коментари, след одобрение от администратор на Дружеството, да изпращат предложения и идеи по отношение на съдържанието, функционалностите и модулите на Школо или неговата форма.

10. Потребителите и Посетителите са длъжни да предоставят, публикуват и съобщават точна, актуална и валидна информация на Школо Академия.

11. При промени в Общите условия Дружеството уведомява Потребителите и Посетителите на предоставения имейл адрес. 

12. Дружеството не носи отговорност при невъзможност за изпълнение на задълженията си по Общите условия в случаите на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и други извън контрола на Дружеството включително, когато Потребителят или Посетителят не може да осъществи достъп до Школо поради хардуерен проблем при него, проблем с интернет свързаност и други.

V. ПОРЪЧВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБУЧЕНИЕ 

13. Всеки регистриран Потребител в може да поръча/заяви за ползване услугата Обучение срещу заплащане на съответната цена. Услугата Обучение се предоставя от Обучители, като Дружеството организира Обучението по зададени от потребителя критерии. 

14. Потребителят прави заявка в страницата на съответната тема за обучение, като посочи бройката участници, брой кредити, в случаите, в които темата се предлага с отсъждане на различен брой академични кредити. При подаване на заявката, Потребителят е длъжен да попълни всички задължителни полета във формуляра с допълнителна информация.  

15. Дружеството определя минимална бройка участници в Обучение: 15 броя за онлайн форма и 20 броя за присъствена форма на обучение. 

16. Заявка за Обучение може да бъде подадена не по-късно от 14 дни преди желаната дата за обучение. 

17. Организация на обучението: 

17.1. След получена заявка, представител на Дружеството се свързва с Потребителя за потвърждение и организация на Обучението в срок от 2 работни дни. 

17.2 При невъзможност за потвърждение на заявената от Потребителя дата на Обучение, Дружеството си запазва правото да промени датата, като предложи нова, съгласувана с Потребителя. 

17.3 Дружеството не дължи обезщетение на Потребителя, в случаите, в които има промяна на датата на Обучението. 

VI. ПОРЪЧВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБУЧЕНИЕ ПО КАЛЕНДАР

18. Всеки регистриран Потребител в може да поръча/заяви за ползване услугата Обучение по календар срещу заплащане на съответната цена. Услугата Обучение по календар се предоставя от Обучители в посочената от Дружеството дата и график на Обучението по календар. 

19. Обучение по календар се провежда в онлайн форма през Виртуалната класна стая на Школо.

20. Потребителят може да се запише в конкретното Обучение по календар до посочения в Школо Академия срок и/или до запълване на местата в групата.

21. Потребителят получава потвърждение за заявката си на посочения имейл адрес веднага след направена заявка. 

22. В срок от 2 работни дни преди обучението Потребителят получава график и потвърждение за събрана група за Обучение по календар, както и допълнителна информация за достъп до обучението. 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГАТА ОБУЧЕНИЕ/ОБУЧЕНИЕ ПО КАЛЕНДАР УРОЦИ В ШКОЛО АКАДЕМИЯ

23. Цената за предоставяне на услугата Обучение/Обучение по календар е посочена към съответната тема, в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в Школо Академия не е посочено друго.

24. Посочената в Школо Академия цена е валидна за 1 брой участници. 

25. Цената е тази, посочена в Школо Академия към момента на извършване на поръчката от Потребителя, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Дружеството си запазва правото да уведоми Потребителя за действителната цена на Обучението/Обучението по календар.

26. Потребителят може да заяви плащане на по-късен етап, за което ще получи фактура за плащане на посочената от него електронна поща.

27. Плащането на Обучение по календар се извършва в срок до 3 дни преди датата на събитието. 

28. До услугата Обучение по календар се допускат само Потребители, заплатили предварително своето участие.

29. Потребителят може да плати Обучение по календар онлайн с карта през Школо Академия. 

30. Плащанията се извършват чрез система за електронни разплащания на електронния адрес www.stripe.com

31. Дружеството не дължи връщане на вече платени суми за заявено Обучение/Обучение по календар, освен в изрично посочените случаи от Общите условия.

32. Всички плащания се извършват само в български лева.

33. Плащането се извършва от Потребителите по банков път или с дебитна/кредитна карта чрез виртуален пос терминал на лицензиран посредник. Дружеството има право да добавя начини за плащане на Услугите чрез интеграция с трети страни.

34. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. В този случай Потребителят се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на третите лица – партньори на Дружеството, чрез които се извършва плащането.

35. Дружеството не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на същото.

36. Потребителят разбира и се съгласява, че при плащане с банкова карта или други средства за електронно разплащане може на Потребителя да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция.

37. Получаване на фактура: 

37.1. В случай, че Потребителят изиска от Обучителя издаването ѝ, има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за предоставена услуга за Обучение/Обучение по календар. 

37.2. Издаване на фактура се извършва след подаване на заявка на адрес [email protected]

VII. ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ОБУЧЕНИЕ/ОБУЧЕНИЕ ПО КАЛЕНДАР В ШКОЛО АКАДЕМИЯ
38.
Право на отказ:

38.1. Потребителят може да се откаже от избрана и заплатена от него услуга Обучение/Обучение по календар по реда и условията на настоящите Общи условия. Отказът може да бъде направен в 7-дневен срок преди датата на Обучението/Обучението по календар. Направен отказ от Потребителя след 7-дневния срок ще се счита за невалиден. 

38.2. За да упражни правото си на отказ Потребителят трябва да заяви това на адрес [email protected]. След като Потребителят изпрати заявката си за отказ на посочения имейл адрес, Дружеството уведомява по електронен път Потребителя за получения отказ.

39. Право на отказ и възстановяване на платената цена за Обучение/Обучение по календар:

39.1. Потребителят има право да поиска да му бъде възстановена платената цена в случай, че Обучението/Обучението по календар не се е осъществило по вина на Дружеството или по независещи от Дружеството обстоятелства.
39.2. В случаите, в които потребителят се е отказал услугата Обучение/Обучение по кредит при вече направено плащане, Потребителят има право да получи ваучер на стойност заплатената сума за дадено Обучение/Обучение по календар, който е валиден за 1 година от датата на получаването му и може да бъде използван за друго Обучение/Обучение по календар. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


40. Права на Потребителя:

40.1. Потребителят има право да ползва Услугите, предлагани от Школо Академия  съобразно изискванията на настоящите Общи условия;

40.2. Потребителят има право да се откаже от ползване на Школо Академия по всяко време, като заяви изтриване на профила си на имейл адрес [email protected] 

40.3. Потребителят има право да получи фактура за извършеното от него плащане, когато законът изисква това.

41. Права на Дружеството:

41.1. Дружеството има право самостоятелно да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия и да предприема необходимите мерки за тяхното предотвратяване.

41.2. Дружеството има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да прекрати временно или постоянно предоставянето на Услуги на Потребителя, както и да изтрие цялата налична информация на Потребителя, ако установи, че тя съдържа информация, нарушаваща законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на трети лица или настоящите Общи условия.

42. Задължения на Потребителя:

42.1. При ползването на Школо Академия, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, правото на Европейския съюз, както и да зачита правата и законните интереси на третите лица.

42.2. Потребителят се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Школо Академия.

42.3. Потребителят се задължава да не разрешава на трети лица да използват Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към Школо Академия.

42.4. Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми Дружеството на имейл адрес [email protected]. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Потребителя, с използването на данните на Потребителя, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.

43. Задължения на Дружеството:

43.1. Дружеството няма задължение да осигурява на Потребителя компютърно оборудване, софтуер и интернет за ползване на Услугите на Школо Академия.

43.2. Дружеството осигурява разумна техническа защита на Школо Академия.

43.3. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Дружеството е длъжно да предостави всяка информация, с която разполага, относно Потребителя. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ


44. Без да се засяга каквото и да е средство за правна защита, което може Дружеството да има срещу Потребител или Посетител, то може да прекрати или преустанови незабавно и без предизвестие достъпа до и използването на Школо Академия или Профила, ако:

  • Дружеството установи, че Потребител или Посетител е нарушил някое условие от настоящите Общи условия;
  • Дружеството установи измамни, злоупотребяващи или незаконни действия от Потребител или Посетител.

45. Общите условия между Страните се прекратяват и при преустановяване на дейността на Дружеството по предоставяне на услугите без Дружеството да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Потребителя.

46. Прекратяването може да настъпи и:

a) по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по електронен път;

б) в случай че Профилът на Потребителя бъде закрит/деактивиран съгласно настоящите Общи условия;

в) при упражняване на правото на отказ от Потребителя, съгласно Закона за защита на потребителите.

X. ИЗМЕНЕНИЯ НА ШКОЛО  АКАДЕМИЯ

47. Дружеството има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Школо Академия, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

48. Дружеството има право да преустанови предлаганите услуги временно или за постоянно, включително, ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Дружеството предупреждава Потребителя на предоставения имейл адрес. 

XI. УВЕДОМЛЕНИЯ

49. Всички уведомления във връзка с настоящите Общи условия ще бъдат в електронен или писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу.

Уведомления до Дружеството:

Адрес: пощенският адрес на Дружеството, посочен най-горе

Имейл: [email protected]

Уведомления до Потребителя: както е посочено в Профила на Потребителя

XII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

50. Всички посетители на Школо Академия, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Дружеството. 

XIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

51. Евентуалните спорове, възникнали между Дружеството и Потребителя във връзка с Услугите, предоставяни чрез Школо Aкадемия, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд, освен ако Страните не са уговорили друго.

52. По отношение на Потребители, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия или във връзка с изпълнението на конкретна услуга могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage иhttps://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html.

XIV. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

53. Всеки Потребител, който притежава качеството на потребител съгласно Закона за защита на потребителите и когато счита, че са нарушени правата му по Закона за защита на потребителите, може да подаде оплакване до компетентния орган в Република България – Комисия за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

54. Дружеството си запазва правото да променя и/или изменя настоящите Общи условия по всяко време. Изменението и/или промяната на Общите условия се публикува на Школо Академия чрез съобщение на страницата.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

55. „Школо“ ООД обработва личните данни на Потребители и Посетители съгласно своята Декларация (политика) за защита на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

56. Декларацията (политика) за защита на личните данни на „Школо“ ООД е достъпна на адрес https://www.shkolo.bg/privacy/.

57. За всички, неуредени в настоящите Общи условия въпроси, се прига българското законодателство.