Какво получавате за цената на обучението?

✅Разговор – интервю с директора на училището или друго оторизирано лице с цел прецизиране на съдържанието, методите и начина на протичане на обучението

✅Предварително проучване на очакванията на участниците, преди самото обучение

✅Богато и разнообразно учебно съдържание

✅Учебни материали, подпомагащи практическото приложението на новите знания и умения

✅Високо квалифициран и ангажиран обучител

✅Примери от практиката, готови за интегриране в работна среда

✅Интерактивност и включеност на участниците по време на обучението

✅Вълнуващо, приятно, увлекателно обучително преживяване

✅Обобщена обратна връзка от участниците, събрана чрез онлайн анкета след обучението

✅Административно-организационна подкрепа по време на цялата подготовка и провеждане на обучението

✅Подкрепа за участниците от обучителя след обучението

✅Практически приложими задачи за самостоятелно изпълнение

✅Удостоверения за получени квалификационни кредити