Избери
категория

Образование: Магистър “Психо-социални интервенции с деца и семейства”
НБУ, гр. София

Магистър “Психология. Социална психология”
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Месторабота: Сдружение "Асоциация Пелаго"
гр. София

Педагогически стаж: 2012г. – до момента


Иван Пейчев

12 Обучения
(0 Отзиви)

Иван Пейчев има 10-годишен опит в образователната и социалната система (възпитател в дом за деца, лишени от родителска грижа, педагогически съветник, училищен психолог, младши експерт в РУО, заместник - директор на училище). Притежава бакалавърска и магистърска степен по психология, а към момента завършва магистратура по клинична социална работа. Автор е на методическа литература в областта на приобщаващото образование, управлението на училището и работа с родители. Провежда практическото обучение на бъдещи социални педагози и ресурсни учители.

Като обучител предпочита да използва интерактивни методи на преподаване (дискусии, ролеви игри, учене чрез правене и преживяване и други) и набляга на практически дейности, които директно могат да бъдат пренесени в работата с учениците.

12 Обучения