Избери
категория

( 0 Отзив )

Изграждане на екипни умения у учениците – стъпка по стъпка

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Какво представлява работата в екип? Екип и/ или група. Етапи в развитието на екипа. Екипни роли.
  • Умения на успешните екипни играчи: изграждане на доверие, планиране на работата и разпределение на задачите, контрол върху работата и отчетност, обратна връзка, поддържане на екипния дух и ентусиазма, умения за наблюдение и саморефлексия.
  • Развитие на уменията за работа в екип – стъпка по стъпка (планиране на дейности за развитие на екипни умения, на урочна единица, на дългосрочни дейност.
  • Контрол и оценка на изпълнението на екипни задачи.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Уменията за работа в екип са част от уменията на 21. век, които училището би трябвало да развива активно в хода на целия учебно-възпитателен процес. Как да става това на практика? Кои точно са уменията, които ни правят успешни екипни играчи? Как да ги развиват учителите в различните възрасти и в урочната работа по различните предмети? Каква е ролята на самия учител при изграждането им?
Целта на програмата е педагозите да се чувстват подготвени да развият компетентността на учениците за съвместна работа дори когато не са избрали съекипниците си т.е. да се развият умения за сработване с другите в името на обща цел и общи очаквани резултати.
Чрез групови задачи, ясна и подредена теоретична рамка и възможности за споделяне на идеи и опит, учителите ще придобият необходимите им знания и ще повишат увереността си, за да бъдат максимално полезни на своите възпитаници.
Участниците обсъждат различните умения за екипно взаимодействие, получават конкретни идеи как да ги развиват в директната си работа в клас, по проекти и в извънурочна дейност. Дават се примери с дейности и задачи, начина на възлагане и контролирането на изпълнението и надграждането им, така че да се получат максимално добри резултати. Всяка дейност и пример се обвързват с особеностите на различните възрасти и етапите, в които учат децата.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Учители, директори, зам.-директори, ръководител ИКТ, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, хореографи, възпитатели, треньори и др.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв. (при минимална група от 20 участника)

Обучител

0 /5

4 Обучения

Елисавета Таракджи е социален педагог и консултант по позитивна психотерапия. Има професионален опит като педагогически съветник, социален работник и педагог в обществени социални услуги. Била е гост-лектор на СУ “Св. Климент Охридски”, в специалности Неформално образование и Социални дейности. Има богат практически опит в управление на групов процес и провеждане на интерактивни форми на обучения по различни теми за деца, младежи, студенти, професионалисти (учители, социални работници, общински служители), възрастни (родители, кандидат-осиновители, приемни родители). Предоставя индивидуални и семейни психо-социални консултации. 

Като обучител търси баланс между предоставяне на теоретична информация и възможности за активно участие на обучаемите. Определя мотивацията на участниците като ключов фактор за ефективността на едно обучение. Създава условия за включване на всички присъстващи. Подхожда с уважение към многообразието на техните опит, гледна точка и актуални професионални потребности. 

0 /5

8 Обучения

Галина Грозева е психолог, обучител, коуч  и консултант с над 25 години опит и над 10 000 часа директна работа с групи. Била е педагог - съветник, учител по френски език и психология. Провежда вътрешнофирмени курсове и обучения, свързани с личностни компетенции, самоуправление, развитие на обучители, мотивация, лидерство, работа с хора, управление на промяната, развитие на мениджъри и екипи и др. в над 60 чужди и местни организации. Работи с хора от всякакви възрасти, професионални общности и социален статус. Има опит в кариерното консултиране и коучинга на ученици и зрели хора. В работата си като обучител създава атмосфера на подкрепа и разбиране. В тренингите й намират място както полезни теоретични модели, така  и дейностите за развитие на практически умения с превес на вторите.  
0 /5

12 Обучения

Павлина Йорданова има повече от 13 години опит във водене на обучения за корпорации, бизнес, образователни и неправителствени организации. Темите на нейната експертиза са комуникация, лична и екипна ефективност, оценка на представянето, кариерно консултиране, мотивация, лидерство и влияние, вземане на решения, аналитично и критично мислене, умения за водене на преговори, управление на времето и стреса, справяне с конфликти, емоционална интелигентност и много други. В последните 2 години интензивно води обучения и във виртуална среда. Има педагогически опит като преподавател по английски на деца от предучилищна възраст до 11-ти клас. Участвала е в български и международни проекти на БМЧК за работа с деца лишени от родителска грижа и с деца с физически увреждания. Участва в проекти,  свързани с мултикултирни особености при преподаването на деца от смесени райони за повишаване на квалификация на педагози. Павлина е сертифициран коуч съм към Ериксон Институт - Канада и сертифициран медиатор. Участвала е в проекти за въвеждане  на Медиацията като средство за справяне с конфликти и агресия в училищата. Подходът ѝ като обучител е практически и интерактивен. Вярва, че истинските й постижения са когато успее да провокира промяна в поведението и дори в нагласите като резултат от проведено обучение или обучителна програма.
0 /5

17 Обучения

Даниела Петкова е директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", в с. Граф Игнатиево, общ. Пловдив. Професионалният ѝ опит е изцяло свързан с образованието, като учител и директор. Участвала е в многобройни програми и специализирани курсове за професионално развитие в България,  САЩ - Ню Йорк, Великобритания - Лондон и Белгия - Брюксел. Работата на г-жа Петкова в училище е реален пример за висока мотивация, фокус върху възможности и решения, активиране на потенциала и ресурсите на общността, в полза на собственото ѝ развитие. Тя е вдъхновяващ обучител, интегрираща в своите обучения многообразие от собствен и чуждестранен опит, приложим в условията на образователната ни система. Включва в обученията широк обхват от дейности и подходи, чрез участието в които участниците учат активно, като изследователи, надграждайки собствения си опит и знания. Най-често споделяните мнения от участие в обучения на г-жа Пекова са за точен баланс между теория и практика, позитивна атмосфера, високо ниво на професионализъм, умение за мотивиране и вдъхновение, полезни и практически приложими идеи.
0 /5

5 Обучения

Грета Стоянова има повече от 25 годишен педагогически стаж. Основен акцент в работата ѝ е практически ориентирано STEM обучение. Притежава богат опит като ръководител на многобройни национални и международни проекти и програми.Тя е сертифициран преподавател в програма Climate Action Educator към Коалиция за образование за климата на Европейската комисия. Носител е на много учителски награди, а учениците ѝ всяка година завоюват призови места на национални и международни състезания и конкурси. Активно участва в конференции и педагогически форуми за обмяна на опит. Има публикувани над 20 статии като автор и съавтор. Като обучител на педагогически специалисти споделя богатия си личен опит и задълбочената си научна подготовка, а обучаемите са основни действащи лица в обучителните събития.
0 /5

7 Обучения

Таня Сребрева е учител по информатика и информационни технологии в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Има предишен опит като ръководител ИКТ и заместник-директор, в различни училища. Подготвя обученията, които провежда с компетентност, професионализъм и индивидуален подход. Стреми се към максимално съобразяване с нуждите, възможностите и интересите на обучаемите. Смята, че информационните и комуникационните технологии трябва да бъдат средство, което да подпомага и доразвива образователния процес. Целта ѝ е да предаде знанията за ползотворното им използване и прилагане. Участници в проведени от Таня Сребрева обучения я определят като обучител, който представя по подходящ начин платформи, отговаря на въпроси, предоставя материали, и е наясно с всичко, което е необходимо на друг учител.
0 /5

12 Обучения

Светлана Велкова е клиничен психолог, доктор по клинична психология и психотерапевт в парадигмата на Tранзакционния анализ. Има над десетгодишен опит в групова и индивидуална работа с деца, младежи и възрастни. Работила е с деца и ученици със специални образователни потребности, с младежи с рисково поведение и противообществени прояви. Успешно интегрира професионалните си знания и опит в работата си като обучител. В обученията, които провежда, държи много на равнопоставеността и диалогичността с участниците. Тя предоставя много конкретни и практически приложими техники за работа с деца, което се оценява положително от обучаемите, заедно с достъпното поднасяне на информация, дискусиите по реални ситуации от училище и получаваните насоки.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели