Избери
категория

( 0 Отзив )

Финансово управление и контрол в образователните институции

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Ангажименти на директорите, произтичащи от нормативна уредба: видове контрол; методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол; осъществяване на управленската отговорност в публичния сектор.
  • Управление на риска в организациите от публичния сектор.
  • Съдържание на Системите за финансово управление и контрол: цели, елементи, управленска отговорност, управление на риска.
  • Контролни дейности: система на двойния подпис; предварителен контрол за законосъобразност; правомощия и отговорности на директорите; последващи оценки на изпълнението.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

В обучението се разглежда нормативната уредба, касаеща финансирането в образователните институции. На участниците се представят фазите на бюджетния процес – планиране на приходите и разходите, отчитането на извършените разходи. Обсъждат се формулите за разпределение на средствата в институциите. Обръща се специално внимание на правомощията и отговорностите на директорите при управление на делегиран бюджет.
Участниците придобиват цялостна представа за нормативната рамка, на която се стъпва при изработването на делегиран бюджет и изискванията към отговорните лица. Демонстрират се всички етапи от процеса, специфичните детайли и възможните затруднения. Дават се примери от практиката, обсъждат се специфични казуси, свързани с конкретната работна среда на участниците. След обучението участниците са в състояние да изготвят и управляват делегирани бюджети компетентно и законосъобразно.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Учители, директори, зам.-директори, счетоводители, финансови експерти и др.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 120 лв. (при минимална група от 20 участника)

Обучител

0 /5

2 Обучения

Г-жа Стефанова има повече от 30 г. опит в управлението на финанси в различни образователни институции и в общинска администрация. През това време е била заместник директор на училище и детска градина, директор на дирекция „Финанси и бюджет”, началник отдел „Бюджет и ТРЗ” и др. Носител е на първата награда „Финансист –новатор”, присъдена от Националното сдружение на общините в Република България. От 2008 година обучава професионалисти от различни области - директори, заместник-директори, счетоводители и др. Като обучител г-жа Стефанова акцентира върху практически съвети, пречупване на нормативните документи през конкретни вътрешни правила, процедури и прилагането им в практиката на институцията. Тя  представя теми, които са пряко свързани с ежедневната ѝ работа и в обученията винаги се опира на практическия си опит. Нейно вдъхновение са контактите с различни хора, от които научава много. Тя би искала участниците в обученията, които води да помнят, че когато човек е подготвен, трудностите са преодолими.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели