Избери
категория

( 0 Отзив )

Работа със зависимости в училищна среда

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

  • Рискови фактори за развитие на зависимост в юношеска възраст.
  • Ефекти и последици от употребата на различните групи психоактивни вещества.
  • Универсална и фокусирана превенция в училище. Цели на различните превантивни програми.
  • Добри практики в Европа, САЩ и България.
  • Развиване на основните социални умения в училище, свързани с превенция на зависимостите. Начини за представяне на информацията и говорене за поведенческа промяна.

АНОТАЦИЯ

Проблемът със зависимостите (от психоактивни вещества, хазарт, електронни игри и др.) намира все нови и нови проявления в училищна среда. Често педагогическите специалисти са изправени пред предизвикателства, за които не са достатъчно подготвени. Необходимо е по-задълбочено разбиране на природата на зависимото поведение и познания относно различните специфики.
В настоящото обучение участниците се запознават с различните видове зависимо поведение и с подходите за реакцията към тях. Представят се различни стратегии и програми за превенция на зависимото поведение, които имат директна приложимост във всяко училище.
Участниците ще се запознаят с ефективни и практически приложими подходи за екипно взаимодействие с цел превенция на зависимостите. Дискутира се ролята на педагога при установяване на зависимости и потенциалните партньори в борбата със зависимото поведение.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Учители, директори, зам.-директори, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели, хореотрафи, треньори – цели педагогически екипи.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.
2 кредита – 126 лв. (с приложена 10% отстъпка)

Обучител

0 /5

12 Обучения

Светлана Велкова е клиничен психолог, доктор по клинична психология и психотерапевт в парадигмата на Tранзакционния анализ. Има над десетгодишен опит в групова и индивидуална работа с деца, младежи и възрастни. Работила е с деца и ученици със специални образователни потребности, с младежи с рисково поведение и противообществени прояви. Успешно интегрира професионалните си знания и опит в работата си като обучител. В обученията, които провежда, държи много на равнопоставеността и диалогичността с участниците. Тя предоставя много конкретни и практически приложими техники за работа с деца, което се оценява положително от обучаемите, заедно с достъпното поднасяне на информация, дискусиите по реални ситуации от училище и получаваните насоки.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)
  • 2 кредита (32 часа) - Частично присъствена ( 16ч. присъствена и 16 ч. дистанционна)

Сподели