Избери
категория

( 0 Отзив )

Методи за стимулиране на креативността и иновативността на учениците

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Креативност и иновативност – ползи и необходимост.
  • Какво разбираме под креативност и иновативност?
  • Методи за развитие на иновативността и креативността – “Шестте мислещи шапки” на Де Боно, дизайн мислене и други.
  • Проектно и проблемно – базирано обучение като подходи за развитие на креативността.
  • Разработване на примерни дейности за развитие на креативността и иновативността с акцент върху междупредметните връзки.

АНОТАЦИЯ

Откъде идват идеите? Задължително ли е да си талантлив, за да си креативен? Как да променим отношението на учениците към учебния процес като развием тяхната креативност и иновативност? Какво е мястото на творческите идеи в часовете по история, география, литература или природни науки?

В това обучение участниците ще си изяснят понятията креативност и иновативност, и тяхното място в учебния процес. Дават се конкретни методи и практически примери за приложението им в различните предметни области и етапи на образованието. Обучаемите ще имат възможност да развият собствените си идеи за насърчаване на креативността на учениците им.
Обучението има силна практическа насоченост, с акцент върху ученето през преживяване.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Учители, директори, зам.-директори, ръководител ИКТ, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели и други.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.
3 кредита – 179 лв. (15% отстъпка)

Обучител

0 /5

8 Обучения

Галина Грозева е психолог, обучител, коуч  и консултант с над 25 години опит и над 10 000 часа директна работа с групи. Била е педагог - съветник, учител по френски език и психология. Провежда вътрешнофирмени курсове и обучения, свързани с личностни компетенции, самоуправление, развитие на обучители, мотивация, лидерство, работа с хора, управление на промяната, развитие на мениджъри и екипи и др. в над 60 чужди и местни организации. Работи с хора от всякакви възрасти, професионални общности и социален статус. Има опит в кариерното консултиране и коучинга на ученици и зрели хора. В работата си като обучител създава атмосфера на подкрепа и разбиране. В тренингите й намират място както полезни теоретични модели, така  и дейностите за развитие на практически умения с превес на вторите.  
0 /5
0 /5

17 Обучения

Даниела Петкова е директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", в с. Граф Игнатиево, общ. Пловдив. Професионалният ѝ опит е изцяло свързан с образованието, като учител и директор. Участвала е в многобройни програми и специализирани курсове за професионално развитие в България,  САЩ - Ню Йорк, Великобритания - Лондон и Белгия - Брюксел. Работата на г-жа Петкова в училище е реален пример за висока мотивация, фокус върху възможности и решения, активиране на потенциала и ресурсите на общността, в полза на собственото ѝ развитие. Тя е вдъхновяващ обучител, интегрираща в своите обучения многообразие от собствен и чуждестранен опит, приложим в условията на образователната ни система. Включва в обученията широк обхват от дейности и подходи, чрез участието в които участниците учат активно, като изследователи, надграждайки собствения си опит и знания. Най-често споделяните мнения от участие в обучения на г-жа Пекова са за точен баланс между теория и практика, позитивна атмосфера, високо ниво на професионализъм, умение за мотивиране и вдъхновение, полезни и практически приложими идеи.
0 /5

12 Обучения

Павлина Йорданова има повече от 13 години опит във водене на обучения за корпорации, бизнес, образователни и неправителствени организации. Темите на нейната експертиза са комуникация, лична и екипна ефективност, оценка на представянето, кариерно консултиране, мотивация, лидерство и влияние, вземане на решения, аналитично и критично мислене, умения за водене на преговори, управление на времето и стреса, справяне с конфликти, емоционална интелигентност и много други. В последните 2 години интензивно води обучения и във виртуална среда. Има педагогически опит като преподавател по английски на деца от предучилищна възраст до 11-ти клас. Участвала е в български и международни проекти на БМЧК за работа с деца лишени от родителска грижа и с деца с физически увреждания. Участва в проекти,  свързани с мултикултирни особености при преподаването на деца от смесени райони за повишаване на квалификация на педагози. Павлина е сертифициран коуч съм към Ериксон Институт - Канада и сертифициран медиатор. Участвала е в проекти за въвеждане  на Медиацията като средство за справяне с конфликти и агресия в училищата. Подходът ѝ като обучител е практически и интерактивен. Вярва, че истинските й постижения са когато успее да провокира промяна в поведението и дори в нагласите като резултат от проведено обучение или обучителна програма.
0 /5

10 Обучения

Стелиян Славов е доктор по Социална психология със защитен иновативен труд, изследващ взаимоотношенията между идентичността и духовността в полето на трансперсоналната психология. Има опит в сферата на: индивидуалното и групово психологическо консултиране, училищната психология, преподавателската дейност, организиране и ръководене на културни и образователни инициативи.
0 /5

10 Обучения

Виктория Костадинова е училищен психолог и работи с ученици със специални образователни потребности от 2014 г. Прилага индивидуални подходи за психосоциална рехабилитация в рамките на училищен екип за подкрепа и личностно развитие. Използва както класически, така и иновативни методи, средства и похвати. В работата си се старае да търси алтернативни възможности за подкрепа, да приема индивидуалните детски различия и особености като ресурс и да отваря пространство за изява на учениците. Виктория винаги търси баланс между очаквания, цели и възможности, основан на родителско доверие, професионализъм и екипност, и държи да изгражда у децата трайно усещане за справяне и значимост. В обученията за педагогически специалисти споделя както личния си опит и експертиза, така и последните научни достижения. Успява да поддържа ангажираността на участниците, чрез прилагането на интерактивни методи и използването на жив и ползотворен диалог.
0 /5

5 Обучения

Основната цел на Николай Данев е да вдъхновява чрез личния си пример. Той има натрупан значителен опит и знания, които иска да споделя с колеги и съмишленици. През годините печели редица награди: първо място в "Национален конкурс за иноватори в образованието", провеждан от РУО - София (2020), първо място в конкурс "Дигитални новатори в образованието", провеждан от Българска асоциация по информационни технологии и МОН (2020), награда за значими постижения в подготовката на участници в Националната олимпиада по история (2020), трето място в конкурс "Учител на годината" (2021 г.). В работата си като обучител Николай Данев използва интерактивни методи на преподаване, електронни ресурси и упражнения, които целят да запалят интереса на участниците в обученията. Прилага ги и в работата си като учител като успява да провокира у учениците интерес към учението и ангажираност за постигане на резултати.
0 /5

2 Обучения

Д-р Бочева е старши учител по география и икономика. Има опит като автор и координатор на проекти по програма "Еразъм+" и  различни национални програми. През 2004 г. защитава докторска дисертация в СУ "Св. Кл. Охридски" и продължава да бъда част от академичната среда като базов учител към горепосочения университет и към НБУ. Редактор е на учебници и учебни помагала по география и икономика, създава тестови материали и електронни ресурси. От 2021 г. е Google Certified Educator. Има интерес към иновативните методи на преподаване и кариерното развитие на учениците. В работата си като обучител съчетава традиционните педагогически похвати с иновативни такива – ролеви игри, дискусии, електронни ресурси и образователни платформи и др. Стремежът ѝ е да достигне до всеки участник, не цели акумулирането на набор от познания, а развитието на умения и промяна на нагласите. Нейното най-голямо вдъхновение са удовлетворените погледи на аудиторията и вярата ѝ, че заедно можем да направим българското образование модерно и ефективно.
0 /5

5 Обучения

Доц. д-р Узунова има дългогодишен опит като педагогически съветник, обществен възпитател, обучител и фасилитатор по теми в сферата на образованието, кариерното и личностното развитие. Тя е сертифициран коуч и сертифициран кариерен консултант. Последните години фокусът ѝ е върху провеждане на лекции и обучения по теми, свързани със социално-емоционално учене, педагогика, психология, коучинг, както и изследователска дейност в горепосочените области. Работи по национални и международни проекти, участва в разработване и внедряване на учебни планове и програми. Освен преподавател в Тракийски университет - Ст. Загора, тя е и хоноруван лектор в СУ „Св. Климент Охридски” по дисциплините „Кариерно ориентиране и учене през целия живот” и „Супервизия в кариерното консултиране”. В обученията, които води, се стреми да изгради отношения, основани на доверие, на усещане за смисъл, на принос и принадлежност на участниците към групата и процеса. Чрез интерактивни методи създава преживявания,  провокира размисъл и творчество, предлага практически приложими инструменти и техники, които да бъдат използвани още на другия ден в класната стая.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)
  • 3 кредита (48 часа) - Частично присъствена ( 24ч. присъствена и 24ч. дистанционна)

Сподели