Избери
категория

( 0 Отзив )

Прилагане на проектно – базирано обучение в училище и в онлайн среда. Един иновативен подход за обучение на учениците

Описание

Проектното образование е един от пътищата, чрез които училището може да се превърне в желана за ученика територия. Учениците разширяват познанията си по конкретна проектна тема и развиват качества от социално значение. Работата в екип ги учи да излагат аргументите си, да отстояват позицията си, но същевременно да бъдат толерантни и да изслушва партньора си.

С придобитите знания и практически умения участниците в курса ще могат по-добре да отговарят на изискванията и предизвикателствата при въвеждането на дигитални технологии в изучаването на различните предмети с използване на ИКТ. Участниците ще повишат дигиталната си култура и ще да разгледат някои практически примери на приложение на ИКТ за решаване на конкретни проблемни ситуации и изучаване на конкретен учебен материал.

Проектно-базираното обучение може да се прилага при всеки един от изучаваните учебни предмети и в подходящи за всички учители във всички образователни степени.

📌 АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • Основни принципи и структуриране на ПБО.
  • Елементи, предизвикателства и примери от практиката на проектно-базираното обучение.
  • Развитие на умения за екипна работа, планиране, излагане на аргументи, изслушване и толерантност.

✏️ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е да разшири хоризонтите и придобиването на знания и практически умения, за да могат участниците в обучението да отговарят по-добре на съвременните изискванията и предизвикателствата по отношение по-ефективно прилагане на информационните технологии в процеса на обучение на учениците и по-конкретно използване на проектно-базирано обучение.
Да повишат дигиталната си грамотност и да се запознаят с основните елементи и предизвикателства на един по-нестандартен подход при преподаване на учебния материал.
Повишаване на дигиталната грамотност в един по-различен и специализиран обхват а именно използване на проектно-базирано обучение в училище.
По-ефективни участниците да се опитат да интегрират на ИКТ в учебния процес с цел да ангажират вниманието на учениците в училище и да се повиши мотивацията им за учене.

👤 ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:

Учители, директори, зам.-директори, училищен психолог, ресурсен учител, педагогически съветник, възпитатели, ръководители ИКТ, треньори по вид спорт, цели педагогически екипи.

💼  КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ЗА ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО?

➡️ ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕ  (Всички цени са с ДДС), при минимална група от 20 участника
1 кредит – 80 лв.

Обучител

0 /5

11 Обучения

Адем Зейнев има ОНС Доктор по математика. От 2000 г. до  момента работи на длъжност старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.  В СУ Абланица работи СДК – учител по информатика и информационни технологии. Притежава  I, II, III, IV, V ПКС.

Подходът му на работа като обучител се отличава с представяне на добре структурирана и полезна теория, в съчетание с конкретни и практични примери, създаване на възможност за диалог с обучаемите и обратна връзка за обучителния процес под формата на въпроси, или различни казуси.

 

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели