Избери
категория

( 0 Отзив )

STEM и STEAM модели в училище

Описание

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

  • STE(A)M подход в образованието – идеи, методи, практики.
  • STE(A)M – организация на обучението, ресурси и оценяване.
  • Създаване на образователна среда в класната стая и извън нея за прилагане на STEM и STEAM подхода.
  • Добри практики по прилагате на STEM и STEAM подход в образованието.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на програмата е да развие у учителите умения за прилагане на STEM и STEAM подходите в училище. Учителите ще разберат как могат да мотивират своите ученици, ангажирайки ги в изработване на близки до реалния живот проекти чрез свързване на науката, технологиите, инженерните науки и математиката.
В обучението участниците се запознават с различни начини за интегриране на STEM и STEAM модели в учебния процес, коментира се изграждането на нужните нагласи у учители и ученици за използването им. Дават се практически насоки за изграждане на екипи в училищата, за оформяне на STEM и STEAM среда. Представят се конкретни примери за STEM и STEAM урочни единици

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО:
Учители, директори, зам.-директори, възпитатели.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв. (при минимална група от 20 участника)

Обучител

0 /5

1 Обучения

Главен учител по физика и астрономия в СУ"Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив.От 2007 г. има първа ПКС по физика. От 2004 г.  до сега участва с доклади във всички Национални конференции по въпросите на обучението по физика. Участвала е в многобройни международни проекти, свързани с преподаването на физика и приложението на информационните технологии в образователния процес. Носител е два пъти на наградата на Международна фондация "Св.Св.Кирил и Методий" за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката. Като обучител поставя акцент върху представяне на конкретни примери и върху решаването на различни казуси, свързани с преподаваната материя. Тя е много мотивирана да предава опита си на други колеги, както и да ги вдъхновява за нови идеи. Има изключително богат опит в прилагането на интердисциплинарния подход и в разработването на STEAM уроци.
0 /5

5 Обучения

Грета Стоянова има повече от 25 годишен педагогически стаж. Основен акцент в работата ѝ е практически ориентирано STEM обучение. Притежава богат опит като ръководител на многобройни национални и международни проекти и програми.Тя е сертифициран преподавател в програма Climate Action Educator към Коалиция за образование за климата на Европейската комисия. Носител е на много учителски награди, а учениците ѝ всяка година завоюват призови места на национални и международни състезания и конкурси. Активно участва в конференции и педагогически форуми за обмяна на опит. Има публикувани над 20 статии като автор и съавтор. Като обучител на педагогически специалисти споделя богатия си личен опит и задълбочената си научна подготовка, а обучаемите са основни действащи лица в обучителните събития.
0 /5

7 Обучения

Таня Сребрева е учител по информатика и информационни технологии в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас. Има предишен опит като ръководител ИКТ и заместник-директор, в различни училища. Подготвя обученията, които провежда с компетентност, професионализъм и индивидуален подход. Стреми се към максимално съобразяване с нуждите, възможностите и интересите на обучаемите. Смята, че информационните и комуникационните технологии трябва да бъдат средство, което да подпомага и доразвива образователния процес. Целта ѝ е да предаде знанията за ползотворното им използване и прилагане. Участници в проведени от Таня Сребрева обучения я определят като обучител, който представя по подходящ начин платформи, отговаря на въпроси, предоставя материали, и е наясно с всичко, което е необходимо на друг учител.
0 /5

5 Обучения

Пламена Желязкова има повече от 18 години педагогически стаж, от които 6 като директор на училище. Притежава 2 ПКС, магистратура по химия и физика, магистратура по ИТ и допълнителна квалификация по математика. Обученията, които води, протичат динамично и неусетно. Тя ангажира вниманието на участниците чрез акценти върху проблематиката и темите, които се разглеждат, опирайки се на конкретни примери от практиката на обучаемите или нейната собствена. Като обучител се старае да вдъхновява, да мотивира и да подкрепя положителните нагласи у колегите. Участниците споделят, че ползата от нейните обучение е в практическите умения, които развиват, новите идеи, решените казуси, примерните реални образци.
0 /5

3 Обучения

Дългогодишен преподавател по  Информатика и ИТ. Последните 15 години посвещава своите знания, умения и усилия на случващата се вече дигитална трансформация в училище. Г-жа Георгиева оказва методическа подкрепа на колегите си в използването на дигитални и интерактивни инструменти, има богат опит в управлението на училищни, национални и международни проекти, спечелени национални и международни състезания, както и квалификации във водещи обучителни институции в  страната и в Европа. Един от проектите, с които особено се гордее е  изграждането на STEM център „Creative Entrepreneurship Research & desigN“ (CERN) в нейното училище - от идейния проект до обучението на преподавателите. През 2020 година завършва цялостната програма по дизайн, криейтив и визуализация на SoftUni и в последните години преподава Графичен дизайн и Компютърна графика. Основната ѝ цел като обучител е постигане на оптимален баланс между теория и практика, в зависимост от конкретната тема. Подбира и използва дейности, които водят до активно учене -  разиграване на сценарии и казуси, ролеви игри, проекти за изследване, самооценяване... За нея е важно обучаемите да бъдат провокирани към размисъл, да извличат ново знание на база предишен опит и/или наблюдение, да имат възможност да работят с различна скорост в различните стъпки и да подобряват резултатите си.
0 /5

1 Обучения

Г-жа Грозева е  учител по информатика и информационни технологии, учител по математика и  хоноруван асистент към ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски". Освен това тя е Google Certified Educator LEVEL 2. През 2019 г. получава Грамота от фондация "Математика и информатика" за високи постижения на нейни ученици в състезания и олимпиади по информатика и ИТ. Последните години, в своята работа като учител тя разработва богата палитра от интердисциплинарни уроци, в които целенасочено прилага STEM подхода. Както в себе си, така и в хората около нея,  г-жа Грозева търси желанието за развитие и прогрес.В работата си като обучител, тя смята за изключително важни комуникацията и разбирането между обучаем и обучител. Отдава внимание на изграждането на взаимно уважение, старае се да предложи голям набор от теоретични и практически знания, насърчава креативността и куража да се експериментира.
0 /5

2 Обучения

Г-жа Василева е биолог със специализация опазване на околната среда и втора специалност учител по биология. В професионалната си кариера е участвала в множество обучения, както в страната така и в чужбина, по линия на национални програми и проекти и международни такива. Има сертификация и опит в работа с MS и Google Workspace for education (Google Certified Educator), управление на проекти, електронно обучение за целите на здравното образование,  посещавала е Космическия и научен център Space Camp Turkey за работа със съвременни технологии в областта на астрономията. Била е лектор в първата Национална училищна конференция по природни науки, провежда вътрешно институционални обучения на различни тематики, свързани както с използването на платформи и ресурси, така и по теми, касаещи методологията на преподаване. Тя е организационен мениджър във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, била е координатор по национална програма „Иновации в действие“. Г-жа Василева е сертифициран обучител за работа с инструментариума на платформата „MozaBook”, както и сертифициран Microsoft иновативен обучител. В практиката си г-жа Василева съчетава класически и иновативни методи на преподаване, използва дигитални ресурси и образователни платформи, игрови методи за обучение, адаптира новостите в световната образователна система към българското образование. Нейното мото като обучител е “Ако днес преподавам така, както вчера, ограбвам обучаемите за утре”.

Продължителност

  • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)

Сподели