Избери
категория

( 0 Отзив )

Влиянието на технологията и психо-социалната среда върху емоционалните и поведенчески затруднения на децата и юношите. Съвременно родителство.

Описание

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

 • Запознаване с предизвикателствата по отношение на въздействието на технологиите върху психиката на човека.
 • Осмисляне на проблемите на съвременното родителство, свързани с дигитализацията на живота.
 • Повишаване на общата емоционална култура на участниците в обучението.
 • Разглеждане на емоционални и поведенчески затруднения като агресия, ниско самочувствие, социална тревожност, възникнали в резултат на злоупотреба с технологиите.
 •  Запознаване с работещи подходи за изграждане и поддържане на граници и правила.

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

 • Въздействие на технологиите върху бита и психиката на човека.
 • Предизвикателства при използването на различните технологии.
 • Социалните медии – нашата публична присъда.
 • Често срещани случаи на емоционални и поведенчески затруднения – агресия, ниско самочувствие, социална тревожност и други.
 • Проблеми на съвременното родителство, свързани с използването на технологиите от децата.
 • Определяне и поддържане на граници и правила.

Цена за обучения (Всички цени са с ДДС)
1 кредит – 80 лв.
2 кредита – 126 лв. (с приложена 10% отстъпка)
3 кредита – 179 лв. (с приложена 15% отстъпка)

Обучител

0 /5

2 Обучения

Силвия Куманова е консултант по управление на стреса, психолог с опит в бизнес трансформацията на многомилионни компании. Мотивирана е от страстта си към разбирането на нюансите на междукултурната среда. Търсенето ѝ на знания и решимостта ѝ да превърне информацията в действие, допринасят за създаването на първата в България компания за цялостно управление на стреса и бърнаут терапия - Somenso.
0 /5

12 Обучения

Иван Пейчев има 10-годишен опит в образователната и социалната система (възпитател в дом за деца, лишени от родителска грижа, педагогически съветник, училищен психолог, младши експерт в РУО, заместник - директор на училище). Притежава бакалавърска и магистърска степен по психология, а към момента завършва магистратура по клинична социална работа. Автор е на методическа литература в областта на приобщаващото образование, управлението на училището и работа с родители. Провежда практическото обучение на бъдещи социални педагози и ресурсни учители. Като обучител предпочита да използва интерактивни методи на преподаване (дискусии, ролеви игри, учене чрез правене и преживяване и други) и набляга на практически дейности, които директно могат да бъдат пренесени в работата с учениците.
0 /5

10 Обучения

Стелиян Славов е доктор по Социална психология със защитен иновативен труд, изследващ взаимоотношенията между идентичността и духовността в полето на трансперсоналната психология. Има опит в сферата на: индивидуалното и групово психологическо консултиране, училищната психология, преподавателската дейност, организиране и ръководене на културни и образователни инициативи.
0 /5

12 Обучения

Светлана Велкова е клиничен психолог, доктор по клинична психология и психотерапевт в парадигмата на Tранзакционния анализ. Има над десетгодишен опит в групова и индивидуална работа с деца, младежи и възрастни. Работила е с деца и ученици със специални образователни потребности, с младежи с рисково поведение и противообществени прояви. Успешно интегрира професионалните си знания и опит в работата си като обучител. В обученията, които провежда, държи много на равнопоставеността и диалогичността с участниците. Тя предоставя много конкретни и практически приложими техники за работа с деца, което се оценява положително от обучаемите, заедно с достъпното поднасяне на информация, дискусиите по реални ситуации от училище и получаваните насоки.
0 /5

5 Обучения

Доц. д-р Узунова има дългогодишен опит като педагогически съветник, обществен възпитател, обучител и фасилитатор по теми в сферата на образованието, кариерното и личностното развитие. Тя е сертифициран коуч и сертифициран кариерен консултант. Последните години фокусът ѝ е върху провеждане на лекции и обучения по теми, свързани със социално-емоционално учене, педагогика, психология, коучинг, както и изследователска дейност в горепосочените области. Работи по национални и международни проекти, участва в разработване и внедряване на учебни планове и програми. Освен преподавател в Тракийски университет - Ст. Загора, тя е и хоноруван лектор в СУ „Св. Климент Охридски” по дисциплините „Кариерно ориентиране и учене през целия живот” и „Супервизия в кариерното консултиране”. В обученията, които води, се стреми да изгради отношения, основани на доверие, на усещане за смисъл, на принос и принадлежност на участниците към групата и процеса. Чрез интерактивни методи създава преживявания,  провокира размисъл и творчество, предлага практически приложими инструменти и техники, които да бъдат използвани още на другия ден в класната стая.

Продължителност

 • 1 кредит (16 часа) - Частично присъствена ( 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна)
 • 2 кредита (32 часа) - Частично присъствена ( 16ч. присъствена и 16 ч. дистанционна)
 • 3 кредита (48 часа) - Частично присъствена ( 24ч. присъствена и 24ч. дистанционна)

Сподели